Warunkowe umorzenie sprawy karnej za jazdę pod wpływem alkoholu

Wsiadając za kółko pod wpływem alkoholu, warto zwrócić uwagę na to, że w niektórych przypadkach w taki sposób uruchamiamy tryb karny, a wtedy bardzo ciężko wymigać się od zarzutów.

W praktyce możemy starać się o warunkowe umorzenie postępowania. Takie działanie uwzględnione jest między innymi w artykule 66 kodeksu karnego, jednak jest to rzadko stosowany przepis. Wszystko polega na odstąpieniu od skazania i ukarania sprawcy.

Próba polubownego rozwiązania

Zanim jednak to nastąpi, na sprawcę zostaną nałożone określone obowiązki próby- tylko w taki sposób, można liczyć na odstąpienie od skazania. Tak naprawdę z takiego zapisu mogą skorzystać jedynie osoby, które w sposób nieumyślny dokonały złamania prawa. Sprawca nie może być w żaden sposób karany wcześniej za umyślne przestępstwo związane z jazdą po pijanemu. W rzeczywistości to sąd jest w stanie jedynie rozstrzygnąć, czy faktycznie przestępstwo było wykonane umyślnie. W sądzie więc określa się stopień winy oraz szkodliwości popełnionego przestępstwa. Nie mówimy tu już o wykroczeniu, dlatego też sąd decydując się na zastosowanie środka pozwalającego na umorzenie sprawy, musi przeanalizować wszystkie przesłanki odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o jeździe po alkoholu znajdziesz również na https://adwokat24h.pl/

Odstąpienie od kary

Sąd musi być również pewny, że osoba, w przypadku której dochodzi do odstąpienia wykonania kary, będzie przestrzegała prawa i nie popełni w przyszłości podobnego przestępstwa. Warto dodać, że takie odstąpienie od wykonania postępowania zostaje wydane na określony czas. Zazwyczaj jest to okres trzech lat. W tym terminie sprawca musi przejść pewien proces wychowawczy, ale mimo popełnionego wcześniej przestępstwa osoba znajduje się na wolności. W takich wypadkach następuje jednak ścisła kontrola, bez której tak naprawdę nie może się obyć. Jeśli sprawa w ciągu trzech lat popełnia jeszcze raz to samo przestępstwo, to wtedy postępowanie zostaje odwieszone, a sprawca nie ma już możliwości od ucieczki przed wyrokiem za poprzednie i kolejne przestępstwo.